Skip to content Skip to navigation

VRIKAME.GR - Έντυπο Περιοδικό - Οδηγός Προσφορών Βόλος Λάρισα Τρίκαλα

   Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι παροχής υπηρεσιών

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α) Η Πάροχος (vrikame.gr) διαθέτει την νέα διαδικτυακή υπηρεσία μηχανής αναζήτησης επαγγελματιών, διά της προβολής τους, όπως αυτό αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.
Β) Ο Πελάτης ενδιαφέρεται για την προβολή του διά της φιλοξενίας του στον διαδικτυακό τόπο με την ονομασία (vrikame.gr), ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της Παρόχου εταιρείας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνούν αμοιβαία και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1.Ο Πελάτης αναθέτει στην Πάροχο και εκείνη αποδέχεται , την για λογαριασμό του πρώτου προετοιμασία, διαμόρφωση και εν τέλει προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας του πρώτου , η προβολή δε αυτή θα μπορεί να συντελείται είτε στην πόλη όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία του Πελάτη είτε σε και σε άλλες πόλεις , εφόσον διατηρεί υποκαταστήματα.
Η επιλογή του τόπου προβολής ανάγεται στην διακριτική ευχέρεια του Πελάτη.
1.2. Η Πάροχος δεν παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα στον Πελάτη τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1.3. Η Πάροχος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε άμεση , έμμεση , αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στην παροχή των Υπηρεσιών.
1.4. Η Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που εισάγει, καταχωρεί ή διακινεί ο Πελάτης μέσω του δικτύου της ή του δικτύου Internet.
1.5. Η Πάροχος έχει δικαίωμα να αφαιρεί ή να διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, φωτογραφίες , δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό και εν γένει περιεχόμενο , που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορά πολιτικές απόψεις, θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου και άλλα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή απόψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιηθεί σχετικά ή θα λάβει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο.
1.6. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε κακή χρήση της Υπηρεσίας και του δικτύου της Παρόχου από τον ίδιο/α. Κακή χρήση συνιστά , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποίησης του απορρήτου κωδικού πρόσβασης (password) άλλου χρήστη, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για προωθητικούς ή πληροφοριακούς σκοπούς ή εν γένει η προώθηση ανεπιθύμητων, ενοχλητικών ή παραπλανητικών μηνυμάτων (αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων κλπ), συμπεριλαμβανομένης κάθε προσπάθειας εξαπάτησης ή παραπλάνησης μέσω παραποίησης της επικεφαλίδας των μηνυμάτων, η αποστολή μεγάλου αριθμού παρόμοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον ίδιο παραλήπτη καθώς και η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσπάθεια διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου της Παρόχου ή/και παρακώλυσης της χρήσης αυτού σε άλλους χρήστες (μέσω υπερφόρτωσης, flooding, crashing κ.λ.π.), η μετάδοση ψηφιακών ιών ή συναφούς επιζήμιου λογισμικού, οι κάθε είδους επιθέσεις στο δίκτυο της Παρόχου ή τρίτων, η μετάδοση, διανομή ή/και αποθήκευση παράνομου υλικού (λχ πειρατικό λογισμικό, copyrighted DVD κ.λ.π.)
Σε περίπτωση αμφιβολίας μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια συνιστά κακή χρήση είναι η Πάροχος. Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται επικείμενος κίνδυνος βλάβης του δικτύου της, η Πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως προσωρινά τη σύνδεση του πελάτη με το δίκτυό της προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα και ασφάλεια του δικτύου της, αλλά και να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της. Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή η Πάροχος απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης του πελάτη, κάθε δε προπληρωθέν ποσό καταπίπτει υπέρ της Παρόχου ως ποινική ρήτρα για μη τήρηση των όρων της παρούσας. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει εγγράφως και μόνο αιτιολογημένα επανασύνδεση.

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

2.1.Η Πάροχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται με κάθε δέουσα επιδεξιότητα και φροντίδα .
2.2.Η Πάροχος διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις υποδομές, τις γνώσεις και την εμπειρία, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της παρούσας, το οποίο θα εκτελέσει με βάση τους όρους αυτής.
2.3.Η Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, που θα οφείλονται στους παρόχους της (Otenet…;;;;) και τυχόν τέτοια προβλήματα , δεν συνιστούν λόγο για χαρακτηρισμό του έργου και των υπηρεσιών της Παρόχου, ως μη προσηκόντων, δεδομένου ότι εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου της Παρόχου και συνιστούν ανωτέρω βία.
2.4.Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη της ορθής εγγραφής του χρήστη, που ζητούνται από την φόρμα εγγραφής της Παρόχου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ

Ανάλογα με τον τόπο προβολής των προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών του Πελάτη και τον οποίον τόπο θα επιλέξει ο τελευταίος, θα βαρύνεται ως εξής:
1.Για την προβολή στα πλαίσια μίας και μόνο πόλης στην οποία δραστηριοποιείται ο Πελάτης, προβλέπεται ως βασικό το ποσό των εφτά (7) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ως μηνιαία συνδρομή.
2. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης επιθυμεί την προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ή/και την εγκατάσταση e –shop στα προβαλλόμενα προϊόντα του ή υπηρεσίες , το κόστος που θα τον βαρύνει, θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά μήνα. Η πώληση μέσω e-shop μπορεί να αφορά τόσο εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που εμπορεύονται προϊόντα μέσω υποκαταστημάτων που διατηρούν ανά την ελληνική επικράτεια, όσο και επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα, χωρίς να διατηρούν υποκαταστήματα ανά την χώρα. Οι τυχόν προβλεπόμενοι δασμοί ή τέλη από την κείμενη νομοθεσία , θα βαρύνουν τον πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς την Πάροχο θα γίνεται από τον Πελάτη είτε ηλεκτρονικά διά χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, είτε διά της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα η οργανισμό που θα υποδείξει η Πάροχος. (Ας αναφερθούν τραπεζικοί λογαριασμοί –αναλυτική αναφορά). Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε καταβολή προς τους εκάστοτε πωλητές-εξωτερικούς συνεργάτες της Παρόχου .
Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης και έκδοσης έτσι του αντίστοιχου τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ

Με το παρόν προβλέπεται ότι η ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους έξι (6) μήνες. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος των έξι (6) μηνών προβλέπεται η δυνατότητα του Πελάτη όπως με σύναψη νέας σύμβασης με την Πάροχο να παρατείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και να τροποποιήσει το πακέτο που έχει επιλέξει. Σιωπηρή ωστόσο παράταση της αρχικής σύμβασης δεν προβλέπεται. Τυχόν παράταση της σύμβασης και τροποποίηση οιουδήποτε όρου της αρχικής σύμβασης θα αποδεικνύεται μόνο με νέο έγγραφο.
Ο Πελάτης δύναται να διακόψει την παρούσα , εφόσον έχει εξοφλήσει τα εκδοθέντα προς αυτόν τιμολόγια. Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης επιθυμεί την διακοπή της σύμβασης, η διακοπή ισχύει μετά την έγγραφη ενημέρωση της Παρόχου και την αποδοχή της διακοπής από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφωνίας ή/και πάσης φύσεως διαφοράς, που απορρέει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα συνιστά το σύνολο των συμφωνιών των συμβαλλομένων και καταργεί οποιοδήποτε προγενέστερο συμφωνητικό, έγγραφο , αλληλογραφία, επιστολή ή/και προφορική συμφωνία.
Η παρούσα τροποποιείται μόνο με νεώτερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.
Τυχόν επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων γίνεται νόμιμα στις ακόλουθες διευθύνσεις με το εκάστοτε προσήκον αποδεικτικό παραλαβής:
……………………………
Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης τους , τα μέρη υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι δημοπρασίες είναι ελεύθερες για τους εγγεγραμμένους (σε όποιο πακέτο ) στην vrikame.gr και παρέχονται εντελώς δωρεάν .

Χορηγοί

Το vrikame.gr είναι ένα ηλεκτρονικό & έντυπο, ψυχαγωγικό περιοδικό και ταυτόχρονα ένας οδηγός προσφορών της τοπικής αγοράς. Vrikame.gr …η ιστοσελίδα που διαβάζετε. Επαγγελματικός οδηγός Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα.

Που θα διασκεδάσετε; Που θα φάτε; Από που θα ψωνίσετε; Οι απαντήσεις είναι εδώ!